Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Energy21 energetická skupina specializovaná na využití obnovitelných zdrojů

Energy 21 | Zásady pro zpracování osobních údajů

Zásady pro zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti ENERGY 21 a.s. a společností patřících do skupiny ENERGY 21 (dále jen „ENERGY 21“).

Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem ENERGY 21 osobní údaje zpracovává?
  • Jaké osobní údaje ENERGY 21 zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
  • Odkud ENERGY 21 získává osobní údaje?
  • Komu dále ENERGY 21 osobní údaje předává?
  • Jak se dozvíte, že ENERGY 21 zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

ENERGY 21 přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Můžete se obrátit přímo na společnost ENERGY 21 jakožto na správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti a v rámci své podnikatelské činnosti.

Doručovací adresa: Praha 8, Pobřežní 3/620, PSČ: 186 00
E-mail: info@energy21.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách na www.energy21.cz.

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

2.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout služby v rámci našeho podnikání.

2.2 Monitorujeme bezpečnostním kamerovým systémem některé areály FVE, abychom ochránili náš majetek a zabránili neoprávněnému vstupu do areálu z důvodu bezpečnosti.

2.3 Osobní údaje dále eventuálně zpracováváme v případě vymáhání našich nároků v souvislosti s naší podnikatelskou činností.

2.4 Pečlivě dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

3.1 Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, případně datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

3.2 Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít ke zpracování i Vaší fyzické podoby na kamerovém záznamu. Záznam je pořizován bez zvuku, rozlišení záznamu je záměrně omezené. Záznam je zabezpečen proti neoprávněnému přístupu a v krátkých časových intervalech pravidelně likvidován.

3.3 Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu.

4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme pouze na základě zákonem daného důvodu.

4.1 Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smluvního vztahu. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

4.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. O oprávněný zájem společnosti ENERGY 21 se jedná zejména v případě monitoringu bezpečnostními kamerami. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

5. Komu dále osobní údaje předáváme?

5.1 V některých případech může dojít k předání osobních údajů osobě, která pro ENERGY 21 zpracovává účetní agendu.

5.2 Může též dojít k předání záznamů z bezpečnostních kamer např. orgánům veřejné moci a eventuálně též osobě, která pro ENERGY 21 zajišťuje servis bezpečnostního kamerového systému.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.

6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.

7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

8.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

8.2 Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

8.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který byly údaje zpracovávány, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti ENERGY 21 převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

8.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

8.5 Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech:

  1. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které ENERGY 21 provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš.
  2. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (např. uplatnění práva z vad věci, práva ze záruky či uplatnění Vašich spotřebitelských práv) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

Záznamy z bezpečnostních kamer likvidujeme pravidelně v přiměřené době několika dní.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že ENERGY 21 při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Informace pro uchazeče o zaměstnání

V případě, že se ucházíte o práci u společnosti ENERGY 21, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem obsazení pracovní pozice.

Potřebujeme posoudit relevantní informace (obsažené zejména ve Vašem životopisu a dále Vámi sdělené), abychom vyhodnotili, zda jste vhodným kandidátem na obsazení nabízené pracovní pozice.

V tomto případě nepředáváme Vaše osobní údaje žádné jiné osobě. Některé Vaše osobní údaje (jméno, datum narození a bydliště) však mohou být předávány příslušným orgánům veřejné moci (tedy příslušným ministerstvům a úřadům), např. je-li ze strany pracovního úřadu třeba ověřit skutečnost, že jste se ucházel/a o zaměstnání u společnosti ENERGY 21.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby než bude uspokojivě obsazena pracovní pozice, o kterou se ucházíte. Následně Vámi poskytnuté údaje zlikvidujeme.

13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní zpracovává ENERGY 21

ENERGY 21 zpracovává údaje také jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující s ENERGY 21, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod.

I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.

O zpracování těchto osobních údajů platí výše uvedené.

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na email info@energy21.cz.

English version

České fotovoltaické průmyslové asociace